Group 2

 

Forskningsprosjektet OSCAR har identifisert utfordringer og muligheter for å oppnå verdiskaping for eier og bruker i investeringsprosjekter. Det er også identifisert tiltak i hver enkelt fase som kan bidra til verdiskaping. Basert på forskningen er OSCARs Verdihjul utviklet, der funn og anbefalte tiltak er beskrevet. Rapporter og dokumentasjon fra arbeidet i prosjektet finnes på www.oscarvalue.no. Gjennom Oscar-prosjektet er også byggordboka.no (ord og uttrykk i bygg og eiendom) oppdatert og samkjørt med ord- og uttrykklisten til senter for eiendomsfag. 

På de fleste områder der det er anbefalt tiltak finnes det etablerte veiledere, metoder og verktøy som kan tas i bruk. OSCAR har derfor i liten grad utviklet nye metoder og verktøy. Verdihjulet tilstreber å gi en oversikt over det som  anses som de viktigste aktiviteter som kan bidra til verdi for eier og bruker, basert på funn fra forskningen. Verdihjulet har linker til relevant informasjon, og til metoder og verktøy som kan tas i bruk i den sammenhengen. Verdihjulet er altså ikke en veileder for prosjektgjennomføring, men tilbyr et supplement.

 

Verdihjulet er et hjelpemiddel for å strukturere aktiviteter som skal bidra til verdiskaping i bruksfasen av prosjektet.

 

Verdihjulet omtaler 4 viktige faser i prosjektet:

  • Initieringsfasen - er fasen der prosjektet initieres og strategiske analyser gjennomføres.
  • Tidligfasen - er fasen frem til en eventuell investeringsbeslutning.
  • Produksjonsfasen - inkluderer design (produksjon for å bygge) og selve byggingen
  • Bruksfasen - er fasen bygget er i bruk. En ombygging vil så starte med ny analyse.

 

Med disse fire fasene definerer Verdihjulet en generisk faseplan som kan benyttes i alle byggeprosjekt, store som små, og som kan tilpasses andre prosjektmodeller og faseinndelinger, som for eksempel Neste Steg (Bygg21), eller prosjektmodellene som benyttes av ulike byggherrer.

Et av OSCARS hovedfunn er at overgangen mellom faser og aktører kan være utfordrende ved at viktig informasjon går tapt eller utdateres. Verdihjulet inneholder derfor også det vi kaller Stafettvekslinger  i overgangen mellom fasene. Det er prosjekteier som er ansvarlig for å ta nødvendige beslutninger for å gå videre til neste fase og sikre at  prosjektgrunnlaget er oppdatert.  

Mål

Utvikle kunnskap, metoder og analyse-verktøy som muliggjør at bygget kan bidra til god verdiskaping for eiere og brukere gjennom dets levetid. Verdiskaping er ikke et entydig definert begrep. Her vil vi i hovedsak fokusere på lønnsomhet for eier og bruker, i form av bidrag til å oppfylle prosjektets strategiske mål, økonomisk avkastning og effektiv kjernevirksomhet.

Bakgrunn

Det er en klar sammenheng mellom hvordan vi utformer og drifter våre nærings- og yrkesbygg, og hvilke verdier den virksomheten som eier og bruker disse arealene produserer. Byggene skal være gode over tid (tilpasningsdyktige) til lavest mulig ressursbruk. Dette krever kompetanse både hos eiere, brukere, arkitekter, rådgivere og entreprenører, som må ha gode verktøy for beslutningsstøtte og kan kommunisere dette i prosjekter og prosesser.