Tidligfasen

Group 2 Tidligfasen

Om fasen

Fasen starter med vedtak om å starte prosjektet basert på forutgående initieringsfase. Denne bør ha besvart spørsmålene:

 • hvorfor
 • for hvem
 • når og
 • hva skal bygges?

En tidligfase skal legge opp til en prosjektgjennomføring av byggeprosjektet som både tar hensyn til og viderefører beslutningene fra initieringsfasen samt legger opp til riktig gjennomføring som bidrar til verdiskaping.

Fasen avsluttes med at det foreligger en eventuell investeringsbeslutning.

Tidligfasen innebærer at prosjekteier må konkretisere prosjektets verdimål for eier og tiltenkt bruker, både på strategisk og taktisk/operativt nivå. En forutsetning for dette er å ha riktig team med kompetanse som både gis god takhøyde for innovasjon og nytenkning og kan verifisere grunnlaget fra eier (vedtak fra initieringsfasen) samt bidra til definering av verdimål og verdiskapende elementer i prosjektet Kompetansen må tilpasses det aktuelle prosjektet og den aktuelle fasen.

Tidligfase er den fasen der beslutningene som tas har størst virkning for langsiktig verdiskaping for eier og bruker, og er følgelig også den fasen der det kanskje er viktigst å ha bredest mulig tilfang av kompetanse innen ulike fag, og å ha en god prosjektledelse som også ivaretar prosessledelse.

Tidligfasen er preget av høy integrasjon av arkitektur- og teknologi, og hvor brukerkrav skal være aktive innspill for å nå fastsatte mål. Bruker i denne sammenheng kan deles i fire grupper:

 1. organisasjonen / virksomheten som skal inn (logistikk og designkrav)
 2. ansatte i organisasjonen (utforming av arbeidsplasser)
 3. FDVUS (FM) organisasjonen som skal drifte bygget (tilgjengelighet, arbeidsplasser)
 4. besøkende/kunder/tjenestebrukere

Hovedfunn fra Oscar

Byggene skal være gode over tid

Funn viser at bygningers viktigste bidrag til verdiskaping både for brukere og eiere er å ivareta livsløpsperspektivet, blant annet gjennom god tilpasningsdyktighet og god livsløpsøkonomi, i lokaler som understøtter trivsel og muliggjør effektive arbeidsprosesser og god logistikk.

For at byggene skal være gode over tid må bygningene kunne tilfredsstille vekslende behov og krav fra bruker og eier over den planlagte levetiden. Begrep som tilpasningsdyktighet, livsløpsplanlegging og –økonomi skal derfor ha sentral plass i prosjektprosessen.

Prosjekttilpasset kompetansekollegium i tidligfase

Funn viser at riktig sammensetning av kompetanse i tidligfase er helt sentralt for å oppnå verdi for eier og bruker, og at det er et betydelig forbedringspotensial i norske prosjekter på dette området.

Riktig sammensatt kompetanse skal hurtig kunne bringe idé om et prosjekt frem til visualisert beslutningsunderlag basert på eiers strategi for prosjektet.

 • Det avsettes ikke tilstrekkelig tid og ressurser til at prosjektteamet får anledning til å verifisere grunnlaget grundig nok input (stafettvekslingen) fra initieringsfasen. Dette betyr bl.a. en risiko for at prosjektteamet ikke fullt ut er innforstått med eierens samlede målbilde og rammebetingelser for tiltaket.
 • Prosjektledelsen og prosjektteamet måles primært på resultatmålene for prosjektet og for fasen.
 • Kortsiktige finansielle betraktninger prioriteres høyt på bekostning av langsiktig verdiskaping for eier og brukere.
 • Kompetanse fra entreprenør, tekniske fagområder og FM (FDVUS) blir ikke involvert tidlig nok i prosjektet.
 • Mangelfull kompetanse i prosjektteamet om brukers virksomhet og reelle behov. Sterk tradisjon for brukermedvirkning i norske prosjekter, men det er behov for bedre metoder og mer målrettede medvirkningsprosesser.
 • Brukers engasjement scorer 81% i betydning for måloppnåelse. Undersøkelsen viser at vi har en kultur for involvering av brukere, men måten de blir involvert på har stort bedringspotensiale.
 • Resultater fra brukermedvirkningen i foregående fase stemmer ofte ikke overens med brukermedvirkningen i påfølgende fase. Dette kan skyldes at informasjonsmengden har økt, behovene har endret seg eller forventningene til brukeren har blitt påvirket av prosjektkulturen.
 • Ambisjoner om innovasjon er sjelden vektlagt fra prosjekteier, mens innovasjon er identifisert som en av hovedpilarene for verdiskaping.

Leveranser som bidrar til verdiskaping Hjelpemidler/Metoder/Verktøy
Evaluering og verifisering av prosjektstrategier med reviderte effektmål og prioriteringer. En strukturert oppstartsprosess i starten av fasen Tips og råd til effektiv prosjektoppstart

Definere verdimål og verdiskapende elementer i prosjektet slik at en skaper forståelse av behov, strategier og derav felles forståelse av hva som skaper verdi for eier og bruker i prosjektet. Ideer for hvordan verdiskapende elementer kan oppnås.

Value management standard EN12973 (under oppdatering)
Totaløkonomi som, i tillegg til LCC, også vurderer byggets påvirkning på kjernevirksomhetens kostnader (effektivitet). 

Livssykluskostnader LCC

Kursmateriell for grunnleggende innføring i livssykluskostnader (LCC) i bygg. Kursmateriellet er laget av Difi er gratis, og kan brukes av alle.

NS 3454 Livsløpskostnader for byggverk beskriver forholdet mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader, og fastlegger hovedposter for disse.

Utarbeide premisser for ivaretakelse av FDVUS-oppgaver

 

Plan for oppfølging av verdimålene og plan for oppfølging, evaluering og erfaringsoverføring i bruksfasen.

Strukturerte workshops underveis i tidligfasen for realitetssjekk av måloppnåelse og i hvilken grad hensynet til bruk og FM (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) er ivaretatt i de foreslåtte løsninger. Involvere de sentrale aktørene og interessentene / brukerne i dette.

soft landing framework

Involvering av all nødvendig kompetanse, herunder strategisk kompetanse om tekniske installasjoner, byggbarhet og FM (FDVUS)

Anskaffelsesprosessen

Brukermedvirkning

Utvikle strategier og ta i bruk metoder for brukermedvirkning.

 
Eier (evt. eiers prosessleder) Bruker Leverandør
 • Oppstartsaktivitet, gjennomgå og evt. revidere underlag og føringer fra Initieringsfasen
 • Sette sammen kompetanseteam.
  NB! Må også ivareta FM kompetanse og tekniske installasjoner, samt andre kompetanseområder enn de tradisjonelle i norske prosjekter
 • Konkretisere mål og verdiambisjonene
 • Plan for overtakelse
 • Premissdokument for FDVU
 • Plan for evaluering (underveis og i bruksfasen), inklusive deltakelse i evaluering / kontraktsfesting med leverandører
 • Vurdere mulige anskaffelse/kontraktstrategier/entrepriseform
 • Sørge for at Pit stop og KS mot verdimål/ambisjoner er implementert i prosjektplanen
 • Analyser – videreføres fra initieringsfasen

Konkretisering av verdimål – må omfatte både strategisk, taktisk og operativt nivå i brukerorganisasjonen

 

Verifisere grunnlaget fra initieringsfasen

Sørge for felles forståelse med eier gjennom god kommunikasjon

 

Verifisere grunnlaget fra initieringsfasen

Erfaringer fra forbildeprosjekter vil bli lagt ut fortløpende når prosjektene kommer til denne fasen.