Produksjonsfasen

Group 2 Produksjonsfasen

Om fasen

Fasen starter med oppsummering og gjennomgang av premisser fra tidligfase, eventuelle endringer i forutsetningene, og mobilisering av den organisasjonen som skal ferdigstille prosjekteringen, gjennomføre bygging og avsluttende testing og ferdigstilling.

Fasen avsluttes med ferdig bygg som er klarert til overtakelse, dvs med ferdigattest og overlevert FDVU-dokumentasjon.

Produksjonsfasen innebærer både designutvikling og prosjektering, samt bygging og overtakelse av bygget. Ideer og beslutninger fra tidligfase utvikles til konkrete forslag og løsninger. God takhøyde for innovasjon og nytenkning, slik som i tidligfasen, må legges til grunn når løsninger utvikles og dimensjoneres. Løsninger som er valgt og designet må gjennom en strukturert evalueringsrunde hos entreprenør og leverandører før byggingen starter. Når produksjon i prosjektering og i bygging går parallelt, må det defineres «fryspunkter» i prosjektutviklingen slik at effektiv byggelogistikk oppnås.

Overtakelse er en omfattende prosess og må planlegges tidlig i denne fasen.  Opplæring av driftspersonell må foregå i god tid før overlevering og ofte i etapper.

 

 

Hovedfunn fra Oscar

Sikker overføring av forutsetninger for verdiskaping fra tidligfase til bruksfase

Funn viser at informasjonsoverføring mellom aktører og faser i prosjekter har forbedringspotensial og er en suksessfaktor for å oppnå verdi for eier og bruker.

«OSCAR-broen» mellom tidligfase og bruk skal, gjennom klar informasjonsflyt, beslutningsporter og kvalitetssikring, ivareta interessentperspektiv i alle faser. Dette omfatter eier-, bruker-, utøver-, FM- og myndighetsperspektivet

 • Det er mangel på tydelige definisjoner på og innhold i:
  • roller og ansvar, verdibasert eierstyring, prosjekt- og prosessledelse
  • strategi, mål og målhierarki med prioriterte operasjonelle (smarte) mål (formål, effektmål med definisjon av gevinster og resultatmål)
 • Manglende:
  • fokus på livsløpsperspektivet og involvering av FM-kompetanse på strategisk, taktisk og operativt nivå.
  • kompetanse i designteamet om kjernevirksomheten som skal inn i bygget
  • innhold (krav) i styringsdokumenter vedrørende brukermedvirkning
  • metoder for brukermedvirkning (kjernevirksomheten og dets brukere, FM)
  • kontinuitet fra tidligfase til produksjonsfasen
  • krav om innovasjon.
  •  
 • Entreprenøren får ofte ikke mulighet til en grundig gjennomgang og evaluering av foreslåtte løsninger fra prosjekteringsteamet.
 • Lite:
  • gjennomtenkt valg av leveransemodell (som kombinasjon av strukturell organisering og gjennomføringsmodell (anbudsform, kontrakts- og entrepriseform) med riktig bruk av incitamenter, balansert risikofordeling, og mer fokus på leveranser enn på aktiviteter.
  • bruk av sertifiseringsordninger som f.eks. Breeam (miljø) og Prince2 (eierstyring og prosjektledelse)

 

Leveranser som bidrar til verdiskaping

Hjelpemidler / Metoder / Verktøy

Liste over tiltak som kan gi merverdi i prosjektet.

Forslag på innovasjon, både i prosesser og i løsninger som blir foreslått, som bidrar til økt verdiskaping.

En liste over forslag som kan øke verdiskapingen, men ikke er må-krav i kravspesifikasjonen. Forslagene kan evalueres i løpet av produksjonsfasen dersom budsjettet tillater det.

 

Strukturert evaluering og validering av underlagsdokumenter og foreslåtte løsninger gjennomført av entreprenøren og leverandører, samt en realitetssjekk av løsningenes hensiktsmessighet utført av personer med kompetanse fra bruk og FM. Entreprenøren evaluerer og validerer foreslåtte løsninger fortløpende i designutvikling eller at de gis tilstrekkelig tid til evaluering og validering i forkant av byggestart. 

Pitstopping
LCC kalkyler ved alternativsvurdering av løsninger

Livssykluskostnader LCC 

NS 3454 Livsløpskostnader for byggverk beskriver forholdet mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader, og fastlegger hovedposter for disse.

FDVU-dokumentasjon som i sin oppbygging (klassifikasjonssystem) kan legges inn i digitalt forvaltningssystem.

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk

Plan for testing og overtagelse utarbeides tidlig i fasen. Bruker-, vedlikeholds-, drifts- og utviklingsvennligheten av løsningene må evalueres.

 

Systematisk ferdigstillelse av bygg

Plan for overtakelse av bygg

NS6450 idriftssetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Plan for opplæring i bruk og drift

 

 
Plan for evaluering etter overtakelse og i bruksfasen

 

Post Occupancy Evaluation

Multimap

Benchmarking av FM-tjenester og utarbeidelse av KPIer

Eier (evt.eiers prosessleder) Bruker Leverandør
 • Oppstartaktivitet, gjennomgå og evt. revidere underlag og føringer fra Initieringsfasen
 • Sette sammen kompetanseteam. 
  NB! Må også ivareta FM kompetanse og tekniske installasjoner, samt andre kompetanseområder enn de tradisjonelle i norske prosjekter
 • Konkretisere mål og verdiambisjonene
 • Plan for overtakelse
 • Premissdokument for FDVU
 • Plan for evaluering (underveis og i bruksfasen), inklusive deltakelse i evaluering / kontraktsinngåelse med leverandører
 • Vurdere mulige gjennomføringsmodeller (anskaffelse/kontraktstrategier/entrepriseform)
 • Sørge for at Pit stop og KS mot verdimål/ambisjoner er implementert i prosjektplanen

Konkretisering av verdimål – må omfatte både strategisk, taktisk og operativt nivå i brukerorganisasjonen (kjernevirksomheten og FM)

Verifisere grunnlaget fra initieringsfasen

 • Sørge for felles forståelse med eier gjennom god kommunikasjon
 • Verifisere grunnlaget fra tidligfasen
 • Validere designbasis
 • Innovativ holdning: Kan det tenkes nytt for å oppfylle verdimålene best mulig
 • Planlegge opplæring til bruksfasen (driftspersonell, brukere)

Erfaringer fra forbildeprosjekter vil bli lagt ut fortløpende når prosjektene kommer til denne fasen.