Prosjekteierstyring

For alle prosjekt bør det defineres en prosjekteier. I Difis prosjektveiviser er prosjekteier definert som personen som blir utpekt som overordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål. I Conceptrapport nr. 50 er prosjekteier omtalt som den finansierende part. I praksis i byggeprosjekter oppretter ofte byggherre styringsgrupper som ivaretar rollen som prosjekteier.

Ifølge Conceptrapport nr. 50 oppgis det at med prosjekteierstyring menes det i denne sammenheng at prosjekteier sikrer at de riktige prosjektene blir valgt og at prosjekteier setter rammen for det som skal gjøres, herunder sikrer at gjennomførende part har nødvendig kompetanse, kapasitet og fleksibilitet. God prosjekteierstyring skal sikre at prosjektene er relevante i forhold til brukernes behov og viktige prioriteringer i samfunnet og man skal unngå problemer som lukkede prosesser, ansvarsfraskrivelse og skjulte agendaer, kostnadsoverskridelser i planlegging og gjennomføring.

For å lykkes med god prosjekteierstyring anbefales det å etablere en Prosjektmodell med tydelig faseinndeling, klare beslutningspunkter ved faseovergangene og at det utarbeides kvalitetssikrede beslutningsgrunnlag ved faseovergangene. Prosjektmodellen besluttes i veksling 1, og modellen vil være styrende for resterende faser.

I Prosjektmodellen defineres det beslutningsporter der utførende team leverer beslutningsgrunnlag til prosjekteier. Beslutningsgrunnlaget skal for alle faser beskrive output fra forrige fase og vise hvordan leveransen i forrige fase svarer ut gjeldende mål og premisser. Videre skal beslutningsgrunnlaget beskrive oppdatert risiko- og mulighetsvurdering for gjennomføring av neste fase. Basert på beslutningsgrunnlaget beslutter prosjekteier enten;

  • å gå videre til neste fase
  • at leveransen ikke er fullstendig for å nå målene eller møte risiko- og mulighetene i neste fase og at leveransen derfor må revideres og nytt beslutningsgrunnlag må utarbeides
  • at man ikke vil nå målene og at man derfor enten stopper prosjektet eller aktivt reviderer målene før man går videre til neste fase

De overordnede målene definert i analysefasen vil brytes ned i stadig mer detaljerte resultatmål. Det er også ulike aspekter som prosjekteier må ta aktive beslutninger på om leveransen tilfredsstiller. Funn i OSCAR peker på anbefalte vurderinger for hver fase, og disse er beskrevet i sjekklister for beslutningsgrunnlag for de ulike fasene.